Our teachers

 

學院師資

work

魏教授

英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師


經歷

✔️英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師

✔️乾元國際學院特約講師

✔️修平科技大學 國企系 兼任講師

✔️錠嵂保險經紀人股份有限公司 講師

✔️彰化師範大學 資管系/會計系 講師