Our teachers

 

學院師資

work

恰克

英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師


經歷

✔️英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師

✔️大葉大學推廣教育處 專案經理

✔️恰克很匯結構交易學院 執行長

✔️志光教育科技集團 行銷企劃副主任

✔️港商展豐資本股份有限公司 投資長

✔️有福國際貿易股份有限公司 金融策劃部經理